Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Výživné

Výživné

Kto má nárok na výživné – dieťa, manžel/ka, rozvedený manžel/ka, rodič?

 
Výživné dieťaťa: Vyživovaciu povinnosť voči maloletým deťom a voči plnoletým nezaopatreným deťom do času ukončenia ich štúdií, kým tieto nie sú schopné sa o seba svojou zárobkovou činnosťou sami postarať, majú obaja rodičia a jeho výšku súd stanovuje podľa príjmov a výdavkov a celkových majetkových pomerov každého z rodičov.

Rozhodnutím platiť výživné je však zaviazaný len ten z rodičov, ktorý nemá dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Z uvedeného však nevyplýva, že druhý rodič sa výživným nepodieľa, práve naopak, je povinný a v rovnakom rozsahu, avšak nie autoritatívnym výrokom súdu.

Výška výživného je veľmi individuálna a vždy sa posudzuje podľa konkrétneho prípadu, počtu vyživovacích povinností povinného rodiča a s ohľadom na životnú úroveň rodičov.

Pokiaľ to príjmové a majetkové pomery dovoľujú, môže byť rodič platiaci výživné zaviazaný aj na tvorbu úspor pre maloleté dieťa a takýmto spôsobom mu sporiť do veku dosiahnutia plnoletosti.

Keď sa výživné neplatí?

 
Právoplatné rozhodnutie o uložení povinnosti platiť výživné je exekučným titulom pre výkon rozhodnutia.

Výživné pre dieťa je výdavkom, ktorý má prioritu a prednosť pred inými výdavkami rodiča. Ak sa výživné povinnou osobou neplatí, exekútori zväčšia veľmi rýchlo ( súdy v prípadoch vymáhania výživného pre maloletých poverujú súdneho exekútora promptne) postupujú a použijú spôsoby vedenia exekúcie tak, aby bolo výživné uhradené. Častým prípadom je napr. odobratie vodičského preukazu, blokovanie účtov, zrážky zo mzdy atď.

Ako bolo vyššie uvedené, výživné je možné žiadať aj návrhom na vydanie predbežného opatrenia.

Zvýšenie a zníženie výživného?

 
Meniace sa majetkové a zárobkové pomery na strane rodičov, vek detí, oprávnené potreby detí, zdravotné a iné problémy sú dôležitými faktormi pre úpravu výšky výživného, či už pre zvýšenie alebo zníženie.

Napr. v praxi samotný fakt, že rodič, ktorému bola uložená povinnosť platiť výživné príde o zamestnanie, neznamená, že súd automaticky na jeho návrh zníži výšku výživného. Súd skúma majetok, dôvody straty zamestnania, možnosť uplatniť sa na trhu práce, výdavkové pomery dieťaťa a po vyhodnotení všetkých týchto faktorov buď zníži alebo nezníži výšku výživného.

Každý z rodičov je oprávnený upozorniť súd na fakty, ktoré nie sú v konaní o zvýšenie alebo zníženie výživného dostatočne preukázané alebo sú zatajované, ako napr. povinný rodič používa luxusné vozidlá, pravidelne chodí na drahé dovolenky do exotických destinácií, na druhej strane sa preukazuje na súde ako nemajetná osoba alebo podnikateľ v niekoľkoročej strate. Môže sa stať, že rodič zaviazaný platením výživného hľadá možnosti ako sa vyhnúť plateniu výživného, napr. svoj majetok prevedie na tretie osoby alebo za jeho finančné prostriedky tretie osoby nadobudnú majetok, vlastným pričinením a právnymi úkonmi vedie spoločnosť, ktorej je vlastníkom k strate a iné prípady. Súd skúma v konaniach pri samostatne zárobkovo činných osobách, vlastníkoch alebo akcionároch spoločnosti všetky majetkovoprávne a účtovno-daňové pomery  a vykoná aj dôkazy účastníkmi nenavrhnuté a neoznačené.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

  • aké dôkazy navrhnúť s cieľom preukázať reálne majetkové pomery účastníka
  • ako modifikovať výšku výživného po rozvode
  • v ktorých prípadoch a za akých okolnosti žiadať výživné pre rozvedeného manžela, nevydatú matku, rodiča
  • kedy začať platiť na účet dieťa a nie k rukám zákonného zástupcu
  • ako preukázať majetkové pomery povinného rodiča a jeho potenciálne príjmy, t.j. keď nevyužíva svoje schopnosti
  • kedy nastupuje povinnosť sprístupniť inak chránené údaje podnikateľa
  • ako zbaviť osoby mlčanlivosti, ktoré chceme doporučiť pre výsluch …
  • za akých okolností žiadajú plnoleté nezaopatrené deti o výživné
  • aké je minimálne výživné

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk