Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť

Výhody a nevýhody

 
S účinnosťou od 01.07.2010 bola aj do právneho poriadku nášho štátu zakotvená striedavá starostlivosť rodičov. Ako bolo už vyššie uvádzané, súd berie do úvahy vždy na prvom mieste záujem dieťaťa.

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd vždy skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v jeho záujme.

Súd pri rozhodovaní rešpektuje právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a vždy prihliadne na záujem maloletého dieťaťa a dbá, aby bolo rešpektované právo dieťaťa na udržovanie pravidelného, rovnocenného a rovnoprávneho styku s oboma rodičmi.

V prípade striedavej starostlivosti môže byť rozhodnuté, že deti sa budú striedať u rodičov každý týždeň, po dvoch týždňoch, po mesiaci alebo sa zvolí aj iná úprava, obvykle najmä vzhľadom na vek dieťaťa.

Ak je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje.

Nie vždy je striedavá starostlivosť pre deti prínosom, napriek skutočnosti, že každé dieťa chce zachovať rodinu a má rado matku aj otca. Neschopnosť komunikovať, skutočnosť dvoch domovov môže niektorým deťom spôsobovať množstvo stresov, preto je v takýchto prípadoch nutné psychologické vyšetrenie dieťaťa.

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk