Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Rozvod a styk s deťmi

Rozvod a styk s deťmi

Úprava práv k deťom do rozvodu manželov a predbežné opatrenia

 
Pred rozvodom, ale aj v priebehu rozvodového konania je možné upraviť práva a povinnosti vo veci starostlivosti o maloleté deti. Súd rozhoduje na základe návrhu jedného z rodičov maloletých detí o ich výchove a výžive, o styku rodičov s maloletými deťmi. Tieto rozhodnutia sú dôležité obvykle v prípadoch, kedy rodičia žijú oddelene alebo v prípadoch, keď je nutné zabezpečiť základné práva a povinnosti k deťom a rozvodové konanie je značne zdĺhavé.

Predbežné opatrenia:

Vždy pokiaľ to situácia v rodine vyžaduje a vzniká alebo hrozí ujma na strane dieťaťa, súd prostredníctvom predbežného opatrenia vie v skrátených zákonom daných lehotách zabezpečiť právnu ochranu dieťaťu a rodičovi, ktorý to potrebuje. Táto dočasná úprava je aj predbežne vykonateľná. Predbežným opatrením súd nariadi najmä, aby rodič neplniaci si svoju vyživovaciu povinnosť platil výživné, aby odovzdal maloleté dieťa do starostlivosti druhého rodiča alebo tomu, koho označí súd, prípadne aby svojvoľne rodič nevycestoval do zahraničia alebo nezmenil bydlisko maloletého dieťaťa.

Predbežné opatrenie musí súd vydať do 30 dní po doručení návrhu, v prípade predbežného opatrenia, ktorým sa nariaďuje, aby účastník odovzdal dieťa do starostlivosti druhého rodiča, súd rozhodne do 7 dní po doručení návrhu na príslušný súd.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

 • ako sformulovať návrh petitu (o čom má byť v konkrétnom konaní rozhodnuté),
 • ako opísať skutočnosti, aby z nich bolo zrejmé, že je nutná dočasná úprava vzťahov a predbežné opatrenie bolo nariadené,
 • ako docieliť, aby predbežné opatrenie malo skutočne význam a bolo vykonateľné,
 • ako docieliť včasné vydanie rozhodnutia súdom, ktorým sa upravia práva a povinnosti rodičov k maloletým deťom na čas do rozvodu

Komu budú deti zverené?

 
Zverenie do osobnej starostlivosti zahŕňa:

 • zverenie do osobnej starostlivosti jedného z rodičov, prípadne striedavá starostlivosť,
 • zastupovanie maloletých detí a spravovanie ich majetku,
 • informačnú povinnosť

V rozhodnutí, ktorým sa manželstvo rozvádza, súd upraví rodičovské práva a povinnosti k maloletým deťom, najmä zverenie do starostlivosti jedného z rodičov. Ak sa rodičia nevedia dohodnúť, komu deti budú zverené, podľa ich veku buď súd zabezpečí znalca z oboru detskej psychológie a z oboru psychológie dospelých, alebo vypočuje maloleté deti osobne. Uvedené rozhodnutie o zverení do starostlivosti jedného z rodičov sa zabezpečí vždy s ohľadom na zachovanie súrodeneckých väzieb.

V súčasnosti napriek skutočnosti, že dieťa je v osobnej starostlivosti jedného z rodičov, obaja dieťa zastupujú a spravuje jeho majetok. Spravovanie majetku dieťaťa v sebe zahŕňa najmä nakladanie s majetkom, na takéto právne úkony však zákon vyžaduje schválenie súdom. Rodič je povinný ako zákonný zástupca požiadať súd o schválenie úkonu maloletého, napr. nadobudnutie majetku v mene maloletého, príp. darovanie maloletým.

Rodič, ktorému dieťa nebolo zverené sa môže domáhať práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. Uvedenú povinnosť môže obsahovať aj petit rozsudku, ktorým sa rozhoduje o úprave práv a povinnosti k maloletým.

Častý styk s deťmi alebo „Otcovia, nenechajte sa diskriminovať!“

 
Samotným rozvodom kontakt rozvedených manželov, ktorí majú maloleté deti, nekončí. Pokiaľ sa rozvedení manželia nevedia rozumne dohodnúť, musia rešpektovať a dodržiavať rozhodnutie súdu, ktorým je presne vymedzený styk s dieťaťom (čas, miesto odovzdania..) V prípade, ak rodič nerešpektuje rozhodnutie a opakovane, bezdôvodne a zámerne znemožňuje styk druhého rodiča, môže súd zmeniť rozhodnutie o zverení do osobnej starostlivosti a zveriť dieťa druhému rodičovi.

Otcovia nenechajte sa diskriminovať. Rigidná úprava styku otcov s deťmi na dva víkendy v mesiaci u nás nemá už svoje miesto. V čase, keď náš právny systém obsahuje striedavú starostlivosť oboch rodičov a otcovia sa vedia postarať o dieťa prakticky od jeho narodenia, sa nemusia uspokojovať s takouto rigidnou úpravou. Býva už samozrejmosťou mať dieťa bez prítomnosti matky prakticky od času, kedy toto prestalo byť dojčené a v takom rozsahu, aby aj otec samozrejme s ohľadom na podmienky a jeho zamestnanie mohol byť s dieťaťom rovnaký čas ako jeho matka. Právo na styk a komunikáciu s dieťaťom vyplýva aj z medzinárodných dohovorov, ktorými je viazaná aj Slovenská republika.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

 • ako pripraviť a zabezpečiť dokumentáciu schválenia právneho úkonu nakladania s majetkom a informujeme Vás o spôsobe dokazovania na súde vo veci zverenia maloletých detí jednému z rodičov
 • ako žiadať striedavú starostlivosť a aké to má v praktickom živote dopad na rodičov a deti,
 • ako upraviť rozhodnutím styk blízkych osôb, najmä starých rodičov, na ktorých sú deti citovo viazané a rozvodom je tento kontakt častokrát veľmi ovplyvňovaný a obmedzovaný,
 • v ktorých prípadoch je potrebné informovať druhého rodiča a žiadať jeho súhlas s vycestovaním s dieťaťom do cudziny, aby takáto cesta do zahraničia nebola považovaná za únos
 • čo robiť, keď rodič nerešpektuje súdom upravený styk s dieťaťom a aké sú právne prostriedky nápravy.

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk