Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Majetkové vyporiadanie manželov

Majetkové vyporiadanie manželov

Čo je to bezpodielového spoluvlastníctvo manželov, tvz. BSM?

 
Uzatvorením manželstva vzniká spoločný majetok manželov, zákonom nazvaný bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. V majetku môže byť všetko, čo je predmetom vlastníctva a čo nadobudol každý z manželov za trvania manželstva okrem vecí získaných darom alebo dedičstvom, a ďalej vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jednému z nich.

Bezpodielové spoluvlastníctvo možno modifikovať, zúžením alebo rozšírením, prípadne sa môže manželia dohodnúť, že vznik bezpodielového spoluvlastníctva si vyhradia ku dňu zániku manželstva.

Kedy zanikne a manželia si majetok rozdelia, či spoluvlastníctvo vyporiadajú?

 
Zánikom manželstva zaniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Počas jeho trvania ho možno zrušiť len v prípade, že jeden z manželov alebo obaja získali oprávnenie na podnikateľskú činnosť a ďalej v prípade, ak ďalšie trvanie BSM odporuje dobrým mravom.

Vyporiadať (niekedy označované ako vysporiadať) bezpodielové spoluvlastníctvo manželov možno tromi spôsobmi, dohodou, súdom alebo zanikne po uplynutí troch rokov od právoplatného rozsudku o rozvode v prípade, ak sa v tejto lehote nepodal návrh na jeho vyporiadanie na príslušný súd.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

  • akým spôsobom modifikovať masu bezpodielového spoluvlastníctva,
  • za akých okolností a s akými dôkazmi žiadať zrušiť BSM počas manželstva,
  • aká je prax súdov pri vyporiadaní BSM,
  • čo z majetku patrí manželovi/ke a čo nie,
  • čo musí obsahovať dohoda o vyporiadaní BSM a čo musí byť v návrhu na vyporiadanie súdom,
  • čo v prípade, že jeden manžel podniká alebo podnikajú obaja,
  • čo patrí do BSM z titulu nárokov na obchodné podiely alebo na podnik ako taký.

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk