Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Ako sa rozviesť?

Ako sa rozviesť?

Ešte predtým ako sa manžel/manželka pohráva z myšlienkou podať návrh na rozvod a kým ku samotnému podaniu návrhu na rozvod príde, mal by vykonať všetky kroky potrebné k zachovaniu manželstva a rodiny, a to najmä v prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti. Hĺbku rozvratu vzťahu manželov a jeho dôsledky, prioritne pri rodinách s maloletými deťmi, skúma aj súd a za každých okolnosti sa snaží urobiť kroky k jeho zachovaniu, ak je to aspoň trocha možné a z danej veci to vyplynie.

Rozvrat vzťahu manželov sa samozrejme prenesie do rozvratu vzťahu aj s deťmi, či už si to rozvádzajúci manželia pripustia alebo nie. Ak nie je iná cesta a rozvod je nevyhnutný, začína sa rozvodové konanie na základe návrhu o rozvod podaného súdu jedným z manželov.

Čo obsahuje návrh na rozvod?

 • Návrh na rozvod musí označovať navrhovateľa, osobu, ktorá návrh podáva a odporcu, t.j. osobu, proti ktorej návrh smeruje. Uviesť treba meno a priezvisko, trvalé bydlisko, adresu pre doručenie, ak sa táto nezhoduje s adresou trvalého bydliska a štátnu príslušnosť.
 • V prípade, ak z manželstva pochádzajú maloleté deti, tieto sú tiež účastníkmi konania a musia byť v návrhu rovnako označené ako navrhovateľ s odporcom.
 • Podľa zákona o rodine č. 36/2005 Z.z. v platnom znení je potrebné súdu preukázať dôvod rozvratu manželstva a v návrhu sa musia uviesť okolnosti, z ktorých je zrejmé, že sa navrhovateľ domáha rozvodu.
 • V prípade maloletých detí je s rozvodom spojené konanie o úprave a výkone práv a povinnosti rodičov k maloletým deťom, a to vo vzťahu k osobnej starostlivosti alebo striedavej starostlivosti, úprave styku a výživnému.
 • K návrhu na rozvod je potrebné priložiť aj listinné dôkazy. Nevyhnutné sú sobášny list a rodné listy maloletých detí.

Navrhovateľ je povinný uhradiť spolu s návrhom na rozvod súdny poplatok vo výške 66 € podľa platného sadzobníka súdnych poplatkov.V prípade rozvodového konania si každý účastník hradí trovy tohto konania sám, ale za určitých okolností môže byť súdom zaviazaný na ich úhradu len navrhovateľ alebo odporca.

Na ktorý súd podať návrh na rozvod, prípadne iné návrhy?

 
Návrh na rozvod – ak ide o rozvod, neplatnosť manželstva alebo o určenie, či tu manželstvo je alebo nie je na konanie príslušný 1. súd, v obvode ktorého mali manželia posledné spoločné bydlisko v Slovenskej republike, ak býva v obvode tohto súdu aspoň jeden z manželov, ak nie je takýto súd, príslušný je 2. všeobecný súd odporcu a ak nie je ani takýto súd, 3. všeobecný súd navrhovateľa.

Ďalšie otázky, na ktoré budete zrejme potrebovať odpoveď, sú napr.:

 • čo všetko má obsahovať ucelený a kompletný návrh na súd,
 • či dôvody opísané v samotnom návrhu sú objektívne a zbytočne Vás nezaťažia ďalšími vyjadreniami a skúmaním zo strany súdu,
 • čo všetko môžete požadovať a aké listinné dôkazy má druhá strana predložiť, aby bolo rozhodnuté čo najrýchlejšie,
 • ako preukázať majetkové pomery a čo má súd žiadať v prípade dokazovania, aby bolo dokazovanie čo najobjektívnejšie,
 • či samotný petit je formulovaný jasne, určite a v záujme maloletého dieťaťa,
 • ako formulovať petit v časti styku pri maloletých školopovinných deťoch,
 • kedy sa obrátiť na kolízneho opatrovníka, ktorý v konaní zastupuje maloleté deti.

Odpovede na tieto otázky sú veľmi špecifické, závisia od konkrétneho prípadu a sú vždy individuálne.
V prípade potreby sa môžete na nás obrátiť cez kontaktný formulár alebo telefonicky.

 

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk