Táto stránka bola vytvorená z dôvodu poskytnutia základných informácií, ktoré sa týkajú rozvodu, úpravy práv a povinnosti k maloletým deťom, starostlivosti o deti, výživného, ale aj ďalších tém okruhov rodinného práva.

Podávanie návrhu na rozvod!

Bohužiaľ sa stáva veľmi častým úkonom. Predsa je jedným z najzávažnejších rozhodnutí v živote. Zásadne ho zmení, ale najmä výrazne zasiahne do života detí, ak sa tieto z manželstva narodili.

Konanie o rozvod manželstva, s ktorým sa zároveň rozhoduje o úprave práv a povinnosti k maloletým deťom je jedným z najčastejších civilných konaní, ktoré prejednávajú súdy. Z praxe súdov vyplýva, že konanie o rozvod často neprebieha podľa predstáv samotných účastníkov – manželov, a to práve z dôvodu, že už pri samotnom podaní návrhu a potom aj v priebehu celého konania urobia množstvo chýb po formálnej, obsahovej a procesnej stránke. Konanie sa tak stáva zdĺhavým a frustrujúcim.

Ako sa rozviesť?

Ešte predtým ako sa manžel/manželka pohráva s myšlienkou podať návrh na rozvod a kým ku samotnému podaniu návrhu na rozvod príde, mal by vykonať všetky kroky potrebné k zachovaniu manželstva...

Konanie o rozvode

Konanie o rozvod začína na základe podaného návrhu na rozvod a zaplatením súdneho poplatku. Návrh je súdom zasielaný druhému účastníkovi konania na vyjadrenie, prípadne súd vyzve účastníkov na doplnenie...

Rozvod a styk s deťmi

Pred rozvodom, ale aj v priebehu rozvodového konania je možné upraviť práva a povinnosti vo veci starostlivosti o maloleté deti. Súd rozhoduje na základe návrhu jedného z rodičov maloletých detí o ich výchove...

Striedavá starostlivosť

Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, musí súd vždy skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v jeho záujme...

Výživné

Výška výživného je veľmi individuálna a vždy sa posudzuje podľa konkrétneho prípadu, počtu vyživovacích povinností povinného rodiča a s ohľadom na životnú úroveň rodičov...

Majetkové vyporiadanie manželov

Čo je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov, tzv. BSM? Kedy zanikne a manželia si majetok rozdelia, či spoluvlastníctvo vyporiadajú?...

© 2019 VRBA & PARTNERS, s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vytvoril Kulasiak.sk